Kreatex

Kreatívny textil

 

Nákupný košík

0 položky
Spolu 0 €

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

1.Základné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Nákup v internetovom obchode www.kreativnytextil.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

 

2.Vymedzenie základných pojmov

 

-Predávajúci:

Mgr.art. Monika Süllová - KREATEX

Potočná 662/23, 97611 Selce

IČO:41 386 752

DIČ:104 653 4357

č.b.ú. IBAN kód: SK2083300000002400843823

 

č.tel.0903 053 710

 NIE SOM PLATCA DPH !

  

-Kupujúci:

Fyzická osoba spotrebiteľ, fyzická alebo právnická osoba podnikateľ, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

-Tovar:

Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.kreativnytextil.sk

 

-Elektronická objednávka:

Odoslaný elektronický formulár s obsahom informácií o kupujúcom, zoznamom objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenou za objednaný tovar.

 

 

3.Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku, na základe elektronickej objednávky kupujúceho.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

 

-kontaktné údaje kupujúceho

-kód, cena a požadované množstvo tovaru

-vybraný spôsob dodania tovaru

-presná adresa pre dodanie tovaru

  

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Riadne vyplnenú objednávku predávajúci potvrdí e-mailom, čím dochádza k vzniku záväzno-právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.Kúpna cena

 

Cena za objednaný tovar je uvedená v ponuke, ako aj v potvrdení záväznej objednávky.

Je stanovená v mene EURO.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania.

Tie sa účtujú osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci zvolil sám.

5.Dodacie podmienky

 

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu v čo najkratšej možnej dobe a to poštou, alebo kuriérom.

Tovar ponúkaný v e-shope sa snažíme neustále držať na sklade.

V prípade, že dôjde k výpadku objednaného tovaru zo skladových zásob, budeme Vás telefonicky, prípadne e-mailom informovať s ponukou iného riešenia.

6.Platobné podmienky

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar, vrátane nákladov na jeho doručenie prostredníctvom ponúkaných spôsobov platby:

 

-Platba bankovým prevodom, alebo vkladom na účet predávajúceho pred dodaním tovaru

 

-Platba prostredníctvom kuriéra na dobierku  pri prevzatí tovaru (v prípade ak si kupujúci objednaný tovar bezdôvodne neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci je oprávnený od kupujúceho požadovať náhradu nákladov za prepravu tovaru) 

7.Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplnil dohodnuté podmienky dodania tovaru.

V súlade ustanovením §12 odstav.1 Zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má  kupujúci právo v lehote do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

Avšak v zmysle §12 odstav.5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Poštovné náklady za vrátený tovar si hradí kupujúci!

Stiahnite si vzor odstúpenia od zmluvy

 ( .doc 28 kB )

 

 

8.Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade.

Pokiaľ táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

9.Záručné a reklamačné podmienky

 

Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, kupujúci je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho používania alebo nevhodného ošetrovania dôsledkom čoho môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru.

Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebované veci spôsobené jej užívaním.

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje náprava, alebo náhrada za chybné plnenie respektíve neplnenie zmluvy.

Reklamácie vybavujeme podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

10.Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

11.Záverečné ustanovenie

 

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR.

Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obč. zákonníka, Obch. zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obch. podmienky a reklam. poriadok prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

 

12. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 

 

Prípadné spory medzi KREATEX a kupujúcim je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ, môže kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá na Slovensku zastrešuje mimosúdne riešenie sporov. Predtým, ako sa pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu, je potrebné najprv kontaktovať predávajúceho a pokúsiť sa spor vyriešiť priamo. 

 

Viac informácií nájdete na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

listVyhľadávanie

 
 
 

listPrihlásenie zákazníka

 
Login:       
Heslo:       
 
 

listKontaktujte nás

 
 
 Spoločnosť:
  KREATEX
  Potočná 662/23
  97611 Selce
 
 
 

listNewsletter

 

Ak si prajete dostávať info o novinkách a akciách, zadajte svoju emailovú adresu pre odber newslettera.

 
email 
.
 
facebook kreatívny textil